ข่าวประชาสัมพันธ์

ครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กำหนดสัมมนา “การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องข้าว” ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องแกรนดิ์ เอ-บี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้ที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน พร้อมทั้งส่งกลับายัง วช. ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02 561 2445 ต่อ 365 และ 511

โทรสาร  02 561 3721

Like: 

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558

รายละเอียด คลิก
http://www.research.sru.ac.th/training/

Like: 

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ในฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการที่มีภารกิจในการให้ทุนสนุบสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 08.00-17.00 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย โดยลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตที่ http://rpc.nrct.go.th/seminar ภายในวันที่ 16 กันยายน 2556

Like: 

ขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาศึกยภาพนักวิจัย โครงการนักวิจัยหน้าใหม่

Like: 

Pages