ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ได้มีการจัดฝึกอบรมในวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้บุคลากรที่สนใจขอให้ศึกษารายละเอียดของการอบรมและกรอกใบสมัคร ส่งกลับมาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้การพิจารณาใบสมัครของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด รายละเอียดเพิ่มเติมดูจาก เอกสารแนบประกอบ

Like: 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร
  "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น (In House)


         คณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสถาบันคลังสมองมูลนิธิสถาบันวิยจัยเพื่อท้องถิ่น จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น (In House) ระหว่างวันที่ 20-22 มิถถุนายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี และชุมชนคลองสิบสาม ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนเรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม

Like: 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีความประสงค์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รูปแบบการวิจัยเชิงสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสถาบัน 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ 62 ถนนพญาไท (ตรงข้ามมาบุญครองเซ็นเตอร์)

รายละเอียด

 http://www.cphs.chula.ac.th/files/SPSS%2017/Detail_SPSS_17_golf_24-11-57.pdf

กำหนดการ

 http://www.cphs.chula.ac.th/files/SPSS%2017/Agenda_17_V2%20_26-12-57.pdf

ใบสมัคร

 http://www.cphs.chula.ac.th/files/SPSS%2017/Application_Form_17.doc

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการหลักสูตร"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" เพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถนำหลักสูตรไปจัดการฝึกอบรมและสร้างนักวิจัยในพื้นที่ จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 (ระดับวิชาการ) และ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 (ระดับปกิบัติการ) ดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 

Like: 

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)รุ่นที่๔ โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ

Like: 

           ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขี้นในด้านการวิจัยโดยสมาคมจะจัดให้มีการผึกอบรมหลักสูตร       

         1. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรศรี
         2. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ อบรมวันที่ 19-21 มกราคม2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรศรี
        การฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของบุคคลากรด้านการวิจัยในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเชิญท่านส่งบุคคลากร เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันเวลา และสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อและสมัครเข้ารับการอบรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website ของสมาคมส่งเสริมการวิจัยhttp://www.rpa.or.th หรือติดต่อสมาคมส่งเสริมการวิจัย โทร. 091-8022-991 , 02-5798688 โทรสาร (อัตโนมัติ) 02-579 8688 ในเวลาราชการ
Like: 

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี ๒๕๕๘ 
 

             สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี ๒๕๕๘ ช่วงที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙) 

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=1027
 

วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 
       1.1 เรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation 
       1.2 เรียนรู้กระบวนการทำงานระบบ Proposal assessment 
   2) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ 
   - ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งละประมาณ 39 คน 
   - ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยควรจะนำข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2557 ในรูปแบบ digital มาด้วยเพื่อนำเข้าระบบ Ongoing & monitoring และ Research evaluation 
 
ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม 
   ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 (สำหรับนักวิจัย) รับจำนวน 35 คน ลงทะเบียนได้ที่นี่
   ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย) รับจำนวน 35 คน ลงทะเบียนได้ที่นี่
   ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (สำหรับนักวิจัย) รับจำนวน 35 คน ลงทะเบียนได้ที่นี่
   ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย) รับจำนวน 35 คน ลงทะเบียนได้ที่นี่
              สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ดาวน์โหลดเอกสาร

1. กำหนดการ

Like: 

แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบิติการ ที่ สวพ.จะจัดเพื่อพัฒนาศักภาพด้านการวิจัยของ มหาวิทยาลัฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

ลำดับที่

โครงการ

จำนวนผู้เข้าร่วม

ระยะเวลาดำเนินการระบุ ด/ป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการ

บุคลากร

บุคคล ภายนอก

รวม

1 การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 50 -     50 1)กุมภาพันธ์, 2) เมษายน 59 หทัยรัตน์ หนักแน่น 075-204070 , 0847456887
2. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่    50 -     50 1-มิ.ย.-59 สุวรรณ พรมเขต 075-204071 , 0963057577
3. ประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    50      500   550 กรกฎาคม 59 เชิด คงห้อย 075-204072 ,0906377587
4. การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในประเทศ    30        60     90 1) มิถุนายน 59, 2-3) กรกฎาคม 59 บุญบรรจง สายลาด 075-204073 , 0811850782
5. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน  100 -   100 1.)  พฤษภาคม , 2.)  สิงหาคม 59 สุวรรณ พรมเขต 075-204071 , 0963057577
6. จัดทำวารสารเพื่อการวิจัย ปีที่6 “วารสารเทคโนโลยีศรีวิชัย”        630   630 1) ธันวาคม 58, 2) มีนาคม 59, 3) สิงหาคม 59 บุญบรรจง สายลาด 075-204073 , 0811850782
7. การเสนอโครงการวิจัยยุคดิจิตอล และการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบ Online   120 -   120  กันยายน 59 เกศินี ใหมคง 075-204076 , 0843961297
8. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย    50 -     50  มกราคม 59 เชิด คงห้อย 075-204072 ,0906377587
9. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการวิจัย  “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”  800   3,300 4,100 1)มกราคม 59, 2) มีนาคม 59, 3) พฤษภาคม 59 หทัยรัตน์ หนักแน่น 075-204070 , 0847456887
10. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย”    55 -     55  มีนาคม 59 ธารทิพย์ สุวรรณเวลา 075-204079 , 0824239998
11. การรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการวิจัย ผ่านระบบ Online    30 -     30  พฤศจิกายน 58 เกศินี ใหมคง 075-204076 , 0843961297
12. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยสถาบัน: การจับงานประจำมาทำเป็นงานวิจัย”    50 -     50  พฤศจิกายน 58 สุวรรณ พรมเขต 075-204071 , 0963057577
13. จัดนิทรรศการนวัตกรรมและผลงานสิ่งประดิษฐ์ สู่ผู้ประกอบการและผู้ใช้สู่ชุมชน  115      200   315 1) กุมภาพันธ์ 59, 2)สิงหาคม 59 เชิด คงห้อย 075-204072 ,0906377587
14. ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง    35 -     35  กุมภาพันธ์ 59 ธารทิพย์ สุวรรณเวลา 075-204079 , 0824239998
15. ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี    13 -     13  ตุลาคม 58 ประภาพร หนูคงรักษ์ 075-204084
16. ทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2560-2563    30 -     30  มกราคม 59 สุวรรณ พรมเขต 075-204071 , 0963057577
17. เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 10     16 -     16 กรกฎาคม 59 เชิด คงห้อย 075-204072 ,0906377587
Like: 

 

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ในวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.sru.ac.th/training/ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

Like: 

Pages