1. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแนวกรอบและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และแผนงานวิจัยของประเทศ
  2. บริหารงบอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และติดตามผลโครงการวิจัยต่าง  ๆ  ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
  3. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย  ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ   เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   สามารถดำเนินไปอย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิยาลัยออกสู่สังคม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูล  และข้อสนเทศการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับหน่วยงานต่าง  ๆ
  5. แสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ