ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพือ่พิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ประเด็น "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกับการพัฒนานวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมกีฬา"

(Thailand National Sports University and Innovation Development for Sport Industry)

ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tnsuconference.com

Like: