สถาบันวิจัยฯ--แจ้งงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่น่าใจ

ประชุมวิชาการระดับชาติ

1. มหาวิิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยภูเก็ต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน(สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.basr.rmuti.ac.th

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://rdimcru.mcru.ac.th

4.มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi

5.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที 9 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://pimnet.pim.ac.th/internalservice/academicconference/index.php

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://cscd.kku.ac.th

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิิทยาเขตหนองคาย ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2557 ณ จังหวัดหนองคาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nkc.kku.ac.th/vichakarn

3.คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ccpp2014.com

4.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.la.ubu.ac.th/2014elsca/

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2557 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nrru.ac.th/rdi/    

     

Like: