ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันตามกำหนดระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

    1.1 โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ปานกลาง 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ดูรายละเอียด ได้จาก http://plan.rmutsv.ac.th/content/2018/10/29-356)

    1.2 โครงการวิจัยเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

    1.3 โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นโครงการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้เสนอโครงการวิจัย

    1.4 มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตงานวิจัย (output) ไว้อย่างชัดเจนเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561   ข้อ 9.2 และ เงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยตามข้อ 3 ในประกาศนี้

    1.5 ผู้รับทุนต้องให้เวลาในการดำเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

2. คุณสมบัติทั่วไปของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย

    2.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

    2.2 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน 2 โครงการ          

    2.3 หัวหน้าโครงการวิจัยไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    2.4 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีสัดส่วนรับผิดชอบการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

    2.5 ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRMS (ตามหนังสือที่ ศธ 0584.11/123 เรื่อง ขอให้เร่งรัดนักวิจัยรายงานผลงานวิจัยและปิดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

    2.6 หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

3. ประเภททุนวิจัยที่ให้การสนับสนุน ตามรายละเอียดดังนี้

    3.1 ทุนวิจัยพื้นฐาน

         ก. ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่           

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ และมีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี (นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา) หรือ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ลาศึกษาต่อ และสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติราชการไม่เกิน 3 ปี (นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา) และ

2) หัวหน้าโครงการวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สนับสนุนโครงการละ ไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนหัวหน้าโครงการวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท

ข.  ทุนวิจัยทั่วไป

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

              เป็นทุนวิจัยที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเรียนการสอนตามกลุ่มสาขาวิชาได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

ค.  ทุนวิจัยในชั้นเรียน

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

              เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ หรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในชั้นเรียน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 30,000 บาท

ง.   ทุนวิจัยพัฒนาองค์กร

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

              เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ด้านการบริหารจัดการองค์กร หรือ วิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรสมัยใหม่ หรือ วิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท

3.2 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์

         ก. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยผลผลิตต้องยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

2) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยต้องมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลผลิตจากงานวิจัยที่ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานยืนยัน โดยผลผลิตต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท

         ข. ทุนวิจัยเพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

            เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยเดิมมาวิจัยต่อยอดความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยต้องมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลผลิตจากงานวิจัยที่ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานยืนยัน โดยผลผลิตต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท

         ค. ทุนวิจัยเพื่อบูรณาการกับพันธกิจงานบริการวิชาการ

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการกับพันธกิจงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

2) กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปตามประกาศแนบท้าย 1

         ง. ทุนวิจัยเพื่อบูรณาการกับพันธกิจงานศิลปวัฒนธรรม

             หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการกับพันธกิจงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

2) กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปตามประกาศแนบท้าย 2

         จ. ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

             หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

2) กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปตามประกาศแนบท้าย 3

4. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย

    4.1 เป็นโครงการวิจัยที่มีแผนดำเนินการไม่เกิน 1 ปี

    4.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3

    4.3 ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เว็บไซต์ http://rmutsv.drms.in.th/Login ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

    โดยแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ตาม แบบ ว-๑ ด ในรูปแบบ word ไฟล์ และ PDF ไฟล์ ผ่านระบบ DRMS โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย ตามด้วยวงเล็บ 1 ไว้ด้านหลัง เช่น สุชาติ(1) (Download แบบฟอร์มได้จาก เอกสารแนบด้านล่าง หรือ http://rdi.rmutsv.ac.th/_info/?q=th/content/463-1499061994-347-030717) เพื่อคณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

    4.4 กรณีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามประกาศแนบท้าย 4 และส่งเอกสารถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

    4.5 กรณีข้อเสนอการวิจัยที่คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนแบบมีเงื่อนไข มีข้อเสนอแนะ ให้นักวิจัยดำเนินการปรับปรุงในระบบ DRMS ให้เรียบร้อยและแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยฉบับปรับปรุง โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย  ตามด้วยวงเล็บ 2 ไว้ด้านหลัง เช่น สุชาติ(2)  ภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

5. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

   5.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะข้อเสนอการวิจัยในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

         กรณีที่ข้อเสนอการวิจัยตามประกาศ ข้อ 3.1 (ก), (ง) และ ข้อ 3.2 (ก), (ข) ที่เสนอของบประมาณเกินกว่า 50,000 บาท กำหนดให้นำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ (ไม่เกิน 15 นาที)

   5.2  มหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุน ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป

                               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ  ณ  วันที่   22    เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

                                                                                          รักษาราชการแทน

                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: