ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ พัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้เกิดการบูรณาการ  ลดความซ้ำซ้อนและสามารถผลักดันให้มีการนำผลผลิตการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จากการปฏิรูปส่งผลให้มีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศใหม่ ให้มีการกำกับติดตาม การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  นั้น การปรับเปลี่ยนทิศทางการวิจัยตามนโยบายประเทศ และ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี ให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติกับพันธกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นการปรับเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับนักวิจัย การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจำเป็นต้องเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ให้ทุนและผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเป็นสำคัญ ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 พร้อมกันทั้ง 3 พื้นที่ ดังนี้

1. พื้นที่สงขลา ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  / ลงทะเบียนออนไลน์  http://bit.ly/Ecosystem-6

2. พื้นที่นครศรีธรรมราช ณ โรงแรม แกรนด์เซาร์เทิรน์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ลงทะเบียนออนไลน์  http://bit.ly/Ecosystem-8

3. พื้นที่ตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ลงทะเบียนออนไลน์  http://bit.ly/Ecosystem-4

         วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้

1. เพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการวิจัย

2. กำหนดโจทย์การวิจัยสำหรับเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่

      ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญนักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการประชุม โดยสามารถลงทะเบียนได้ตาม URL ตามพื้นที่ที่นักวิจัยสังกัด

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
คำถามนี้ทดสอบว่าคุณเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการส่งสแปมอัตโนมัติ
6 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Like: