ประชุมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 10 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงานและร่วมชี้แจงการเสนอของบประมาณสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วม ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Like: