โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ค่ายเรียนรู้ธนาคารปูม้าและฟื้นฟูหญ้าทะเล) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากร ซึ่งในวันที่ 1 กันยายน ได้รับเกียรติจาก นายหลงเฝียะ บางสัก และนายชุลี ช่วยเพชร ประธานและกรรมการกลุ่มประมงพื้นบ้านน้ำราบ มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนบ้านน้ำราบ แก่น้องๆ 

Like: