มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมจัดแสดงจำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ ผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปะลางิงเพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ Premium OTOP ของอาจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานพัฒนาคุณภาพและการตลาดของผ้าทอนิคมลานข่อยจังหวัดพัทลุง ของ ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานออกแบบและผลิตอุปกรณ์สิ่งของใช้ตกแต่งโดยใช้ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้ ของอาจารย์สุธรรม มัควัลย์ คณะศิลปะศาสตร์ และผลงานการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอหมื่นศรีสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ของอาจารย์สุพิชญาณ์ บุญเกื้อ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงงานวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม Highlight Stage ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

Like: