ประชุมจัดทำประเด็นกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดเวทีการประชุมจัดทำประเด็นกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการชี้แจงทิศทางการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ เตรียมเวที เครื่องมือ และกำหนดทีมกระบวนการเพื่อการกำหนดกรอบโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน ได้รับกรอบประเด็นวิจัยที่ตรงตามความคาดหวังจากชุมชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องภัทรพร โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมี คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และ รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา พี่เลี้ยงโครงการนวัตกรรมงานวิจัยเชิงพื้นที่ กลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 3 วิทยาเขต หน่วยงานส่วนราชการและเอกชนต่างๆรวมถึงแกนนำชุมชนและชาวบ้านผู้มีส่วนได้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เปิดเวทีจัดทำประเด็นกรอบวิจัยในครั้งนี้

Like: