ประชุมจัดทำประเด็นกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมจัดทำประเด็นกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการชี้แจงทิศทางการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ เตรียมเวที เครื่องมือ และกำหนดทีมกระบวนการเพื่อการกำหนดกรอบโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน ได้รับกรอบประเด็นวิจัยที่ตรงตามความคาดหวังจากชุมชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผ่านกระบวนการแนะนำโดย คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และรศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา พี่เลี้ยงโครงการนวัตกรรมงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้คำแนะนำและเพิ่มความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดกรอบโจทย์วิจัย แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมให้สามารถดำเนินเวทีการจัดทำประเด็นกรอบวิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

Like: