มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดประชุมทางวิชาการ"พะเยาวิจัย 2557" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นักวิจัยที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.prc.up.ac.th

Like: