โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ระยะที่ 1 ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จัดขึ้นเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในบริเวณลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย 12 เดือน

งานวิจัยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียนได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน สามารถกระตุ้นให้ชุมชนเห็นคุณค่าของมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่คนในชุมชน นอกจากนี้สะท้อนให้เห็นการทำงานของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อกระตุ้นพลังท้องถิ่นที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยของนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยภายใต้โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมฯ ที่ตอบเป้าประสงค์ของการดำเนินงาน และกรอบงานวิจัยที่ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนมุ่งหวัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอขอบพระคุณชุมชนลุ่มน้ำ
ปะเหลียน ขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้ทรงภายในจังหวัดตรังทั้ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พัฒนาจังหวัด ประมงจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฯลฯ ขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ และทุกหน่วยงานที่มีส่วนช่วยให้โครงการวิจัยดำเนินงานวิจัยได้ตรงตามเป้าหมาย หน่วยจัดการฯมีความมุ่งหวังจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องภายใต้การดำเนินงานในระยะต่อไป

 

Like: