สภาวิศวกร เชิญชวนร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561

ตามที่นายกสภาวิศวกร ว่าด้วยสภาวิศวกร กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542
ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกของสภาวิศวกร ได้รับทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยแจ้งความจำนงเข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์ www.coe.or.th ภายในวันที่ 19 มกราคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาวิศวกร โทร.0-2935-6695 และ 0-2935-6697 หรือที่สายด่วน 1303

8nt51_11012017_150050214.jpg

Like: