มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (The 12th National and International Sripatum University Conference: SPUCON2017)” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://spucon.spu.ac.th/ สอบถามโทร 0 2579 1111 ต่อ 1331

Like: