กรมสุขภาพจิต มีกำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ภายใต้เรื่อง “ซึมเศร้า..เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ก

กรมสุขภาพจิต มีกำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่  14 ประจำปี 2560 ภายใต้เรื่อง “ซึมเศร้า..เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ขององค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและภาวะการเจ็บป่วยทางจิตเวชอื่นๆ เป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรม/ผลงานวิชาการด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาโรคซึมเศร้าและภาวการณ์เจ็บป่วยทางจิตเวชอื่นๆ

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท กรณีชำระเงินภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียนเพียง 2,500 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณต้นสังกัด

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประชุม และจองห้องพักได้ที่ โครงการฯ,แบบฟอร์ม,ใบแจ้งชำระเงิน และใบจองห้องพัก

สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โทรศัพท์ 02 590 8413

โทรสาร 02 149 5533

Like: