ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

----------------------------

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัย

          ๑.๑ ข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด

          ๑.๒ ข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

                ทิศทางการวิจัยที่ ๑ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสู่ยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ โดยพิจารณาสนับสนุนในลักษณะชุดโครงการที่เสนอโดยหน่วยงาน/หน่วยวิจัย/นักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นสำคัญ

                ทิศทางการวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมของชุมชน สู่ความมั่นคง    มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทิศทางการวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ    จะพิจารณาให้ความสำคัญกับนักวิจัยใหม่ และจะพิจารณาสนับสนุนในลักษณะโครงการเดี่ยว

๑.๓ คณะผู้ร่วมวิจัย ควรมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย ที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานวิจัย

๑.๔ คณะผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย(RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทำการวิจัยหรือโครงการขยายเวลาทำการวิจัย

๑.๕ การจัดทำงบประมาณ มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ วช. กำหนด และวงเงินงบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนงานวิจัยแลแนวปฏิบัติแนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๖ ข้อเสนอการวิจัยที่มีการกำหนดผู้ใช้ผลงานวิจัย หรือเป้าหมายผลผลิตไว้อย่างชัดเจน

          ๑.๗ ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นข้อเสนอการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

          ๒. ขนาดของทุนวิจัยและเป้าหมายของผลผลิต (output) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙

๓. คุณสมบัติของผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และหัวหน้าข้อเสนอการวิจัยเดี่ยวหรือย่อย

          ๓.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

          ๓.๒ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน

          ๓.๓ ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร

          ๓.๔ ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผน

งานวิจัย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ หรือการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

          ๓.๕ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัยขอรับทุนตามประกาศนี้ได้ไม่เกิน ๒ โครงการ ทั้งนี้ข้อเสนอการวิจัยต้องไม่เสนอขอในทิศทางการวิจัยเดียวกัน ตามข้อ ๑.๒

๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

          ๔.๑ นักวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัยได้ ๒ ช่องทางดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ ช่องทางที่ ๑ การส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือให้คณะอนุกรรมการมาตรฐานการวิจัยพิจารณา ก่อนนำส่งข้อเสนอการวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ดำเนินการต่อไป ให้ดำเนินการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่นักวิจัยดังต่อไปนี้

๑. นักวิจัยใหม่ หมายถึงนักวิจัยที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ อายุราชการไม่เกิน ๓ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอการวิจัยตามประกาศนี้)

กรณีที่มีอายุราชการเกินกว่า ๓ ปี ต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณภายนอก

๒. นักวิจัยที่ต้องการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพัฒนาข้อเสนอการวิจัยก่อนส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช.

๓. นักวิจัยที่มีข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

จัดส่งรายละเอียดดังนี้ จำนวน ๒ ชุด โดยให้เย็บรวมเอกสารเป็นชุดเดียวกันตามลำดับดังนี้

- ข้อเสนอการวิจัย (โครงการเดี่ยว)/(โครงการชุด)พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- กรณีมีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๑.­๒ ช่องทางที่ ๒ การส่งข้อเสนอการวิจัยที่ไม่ประสงค์ผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องเป็นนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณภายนอกและมีสถานะดำเนินการแล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย(RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) จัดส่งรายละเอียด ข้อเสนอการวิจัย จำนวน ๑ ชุด

          กรณีโครงการต่อเนื่อง จัดส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมรายงานความก้าวหน้าจำนวน ๑ ชุด ตาม แบบ ต-๑ช/ด  (รวมถึงโครงการวิจัยต่อเนื่องที่จะได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

          ๔.๒ คณะ / วิทยาลัย รวบรวมข้อเสนอการวิจัย ในข้อ ๔.๑ จำนวน ๑ ชุด ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๔.๒.๑ แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย แบบ บช-๓

๔.๒.๒ CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.PDF) และตั้งชื่อไฟล์ ตามลำดับในแบบ บช-๓ (๑ แผ่น ต่อ ๑ คณะ/วิทยาลัย)

๔.๓ การส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. ภายในวันที่  ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามลำดับความสำคัญโดยนักวิจัยต้องดำเนินการดังนี้

๔.๓.๑ นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่ วช. กำหนดเท่านั้นผ่านระบบ พร้อมยืนยันการส่ง

๔.๓.๒ นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ชุด ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น เอกสารรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย, เอกสารรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานกรณีหัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์อัตราจ้าง

๕. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

๕.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามประกาศ

๕.๒ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบรายละเอียดตามประกาศ

          ๕.๓ มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อเสนอการวิจัยตามลำดับความสำคัญให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

                  

         

Like: