เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ”ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีเทิร์นเอเชีย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ" ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
ในการนี้มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.eau.ac.th สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทร 02-577-1028 ต่อ 394
Like: