ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรุก" ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "Active Learning :Classrooms of the Future" ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ “Active Learning: Classrooms of the Future” ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://alc.wu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม ; คุณพณิชา โสพรรณรัตน์ / คุณนันทวัฒน์ ฟองมณี

โทร. 0-7467-3770

โทรสาร. 0-7567-3756

e-mail : panicha.so@gmail.com

Like: