มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก “Moving Towards World Class Research” ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญท่าน และบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่าน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-160-1174-80 หรือ www.grad.ssru.ac.th/conference

Like: