มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

         ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน วิทยานิพนธ์สู่สาธารณชนโดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการวิจัยในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการและ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ Imiuశ అడివిం และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrunc2017/ ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบของทางราชการ หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Like: