ม.นเรศวร ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย”

              มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรม “การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย” ให้กับ นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ จำนวน 2 รุ่น โดยมีขึ้นในระหว่าง วันที่ 19-20 มีนาคม 2559 และ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

              คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมR เพื่อการวิจัย  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรม และเห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้โปรแกรม R ในระดับสูงขึ้น อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม R ในการวิจัยได้ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม แนะนำโปรแกรม R เบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์โดยใช้ multiple linear regression รวมถึง การสร้างแบบจำลองและการเขียนโปรแกรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร หลังการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้

                โอกาสนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิจัย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โทรศัพท์ 0-5596-4821 (ในวันและเวลาราชการ)

Like: