ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2"

 

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2"

  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ได้จัดทำหลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีความรู้ความสามารถในการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัย และการบริหารจัดการผลงานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานในด้านงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างระบบการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ ...
Like: