สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยใน ปีงบประมาณ 2560 ใน 4 ประเภททุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
ที่อยู่: 979/17-21 ชั้น 14 อาคาร SM Tower ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:02 278 8200

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่

  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัย(เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)(สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ประกาศรับข้อเสนอโครงการและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.trf.or.th/ หรือ ตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: