วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้ประสานงานการจัดทำกรอบการวิจัยสำหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.)

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-15 กรกฏาคม 2559 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบด้านล่าง

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: