ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016/

Like: