มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ได้มีการจัดฝึกอบรมในวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ได้มีการจัดฝึกอบรมในวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้บุคลากรที่สนใจขอให้ศึกษารายละเอียดของการอบรมและกรอกใบสมัคร ส่งกลับมาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้การพิจารณาใบสมัครของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด รายละเอียดเพิ่มเติมดูจาก เอกสารแนบประกอบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: