คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2016) : Interdisciplinary Approaces to Save Future Earth Environment” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2016) : Interdisciplinary Approaces to Save Future Earth Environment” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีความน่าสนใจในปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างนักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัยระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะดับสาธารณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enricth.com

 
Like: