ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ และประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับในการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๐ และประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การส่งข้อเสนอการวิจัย เงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดรายละเอียดของการวิจัยเป็น ๒ ประกาศ (รายละเอียดดังแนบ)

๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. การส่งข้อเสนอการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักวิจัยได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า กำหนดการที่แน่นอนเมื่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประกาศรับอย่างเป็นทางการ สถาบันวิจัยฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 ประกาศรายละเอียด การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย
งบรายได้(ปี 60) 
วิจัยสถาบัน(ปี 60)
งบประมาณแผ่นดิน(ปี 61)
  1.ประกาศ
  2.ปฎิทิน
  3.แบบฟอร์ม
    -แบบ ป-1
    -แบบ ว1-ด
  1.ประกาศ
  2.แบบฟอร์ม
    -แบบ ป-1ส
    -แบบ วส-1
 
  
 
 
หมายเหตุ:สำหรับนักวิจัย มทร.ศรีวิชัยเท่านั้น
Like: