วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยนครราชสีมา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 "สรรค์สร้างงานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและสร้างสรรค์นำไปสู่การใช้ประโยชน์รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์http://www.northern.ac.th/conference2015.php หากต้องการสอบถามข้อมูลการนำเสนอผลงานจัดการประชุมวิชาการ โทร. 055-517488 ต่อ 808  

Like: