ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ "Open House 2016" ม.เกษตรศาสตร์

ด้วยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์งาน เปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ "Open House 2016 : Strengthen Research through Scientific Equipment" ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่ง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีเครื่องมือและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งในด้านเคมีสิ่งแวดล้อม สารพิษ ชีววิทยาโมเลกุล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และกล้องจุลทรรศน์ จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเผยแพร่Iและแลกเปลี่ยน ความรู้ ด้านการวิจัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึ่งจะเป็นแนวทางและเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้สนใจ จากสาขาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการทดลองวิจัยจริงในห้องปฏิบัติการของฝ่ายเครื่องมือๆ พร้อมทั้งนิทรรศการผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษ

นอกจากนี้ ภายในบริเวณที่จัดงานยังมีการร่วมสนุกกับการเล่มเกมส์ทางวิทยาศาสตร์ และตอบปัญหา ชิงรางวัล รวมถึงการแสดงสินค้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายหลายบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-942-8740 ต่อ 206 E-mail :rdipss@ku.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ
  > ADS

Like: