ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภททุนทั่วไป

dcp123  ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภททุนทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบวิจัยทางวัฒนธรรม ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (2) ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม และ (3) การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของส่งเสริมวัฒนธรรม
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culture.go.th/thai/images/stories/attention/5903/doc01.pdf 

-แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย Click

 

Like: