คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference on Energy Network of Thailand ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกำหนดขึ้นในวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมวังจันทร์

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งบทความวิชาการ

ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

 

               มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference on Energy Network of Thailand ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

             ในปี 2559 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference on Energy Network of Thailand ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกำหนดขึ้นในวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านพลังงาน และแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดทิศทาง นโยบายการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานของประเทศไทย สำหรับการประชุมในปีนี้ได้มีการเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อนำเสนอในรูปแบบบรยาย (Oral Presentation) ใน 11 สาขา ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

             โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์  www.e-nett.org หรือทางอีเมลล์ enett@e-nett.org สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-3552-3 และ 0-5596-3555 ในวันและเวลาราชการ

 

Like: