วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีความประสงค์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รูปแบบการวิจัยเชิงสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 17

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีความประสงค์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รูปแบบการวิจัยเชิงสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสถาบัน 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ 62 ถนนพญาไท (ตรงข้ามมาบุญครองเซ็นเตอร์)

รายละเอียด

 http://www.cphs.chula.ac.th/files/SPSS%2017/Detail_SPSS_17_golf_24-11-57.pdf

กำหนดการ

 http://www.cphs.chula.ac.th/files/SPSS%2017/Agenda_17_V2%20_26-12-57.pdf

ใบสมัคร

 http://www.cphs.chula.ac.th/files/SPSS%2017/Application_Form_17.doc

Like: