ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/ โดยมีกำหนดส่งบทความภายใน 31 มีนาคม 2559 

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 0 4535 3035

Like: