มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่กำลังเรียนต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง จำนวน 5 ทุน มีมูลค่าทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง ส่งแบบขอรับทุนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

Like: