โครงการสร้างความร่วมมือวิจัยกับ University of Minnesota ภายใต้โครงการของ U.S. National Science Foundation (NSF)

University of Minnesota โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)ประชาสัมพันธ์ให้ให้นักวิจัยหรืออาจารย์ที่สนใจดำเนินการวิจัยร่วมกับ Asst.Prof.Dr.Ruben Michael

 University of Minnesota (Morris Campus) โดย Asst.Prof.Dr.Ruben Michael Ceballos ประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือวิจัยกับ University of Minnesota เพื่อศึกษาวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นว่าจะเป็นประโญชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้นักวิจัยหรืออาจารย์ที่สนใจ ดำเนินการวิจัยร่วมกับ Asst.Prof.Dr.Ruben Michael Ceballos โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง อีเมล์ ostc@thaiembdc.org โทร.+1(202) 944-5200

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: