วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14 ในหัวข้อ "Crisis Management and Business Continuity in the Touism Industry" ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th APacCHRIE Conference 2016 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในหัวข้อ "Crisis Management and Business Continuity in the Touism Industry" ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมบริการที่มีประโยชน์สู่สาธารณะรวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการจากสถาบันต่างๆในระดับนานาชาติอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมบริการที่มีค่าต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยได้ทางเวปไซต์ www.apacchie2016.com หรือ E-mail: papers-bangkok@apacchrie2016.com ภายในวันที่ 30 มกราคม 2559 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-361-7811-3 ต่อ 320

Like: