สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ 2559


        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน“โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” ประจำปีงบประมาณ 2559 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จากเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th 

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดเวลาการเสนอและพิจารณาทุน 

25 พ.ย. 58-31 ม.ค. 59        ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) และข้อเสนอโปรแกรมวิจัยเชิงหลักการ(Concept Proposal of Research Program)     ตามแบบฟอร์มที่ สกว. กำหนด 
29 ก.พ. 59                         ประกาศผลเครือข่ายวิจัยที่ผ่านการประเมินในชั้นต้น 
1 มี.ค.-15 เม.ย. 59             โครงการที่ผ่านการประเมินในชั้นต้น ยื่น ข้อเสนอโปรแกรมวิจัย ฉบับเต็ม (Full Proposal) ผ่านระบบออนไลน์ 
30 มิ.ย. 59                         ประกาศผล 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์: 0-2278-8280 (คุณณภาภัช จันทร์อุดม) 
โทรสาร: 0-2298-0452 
E-mail: trfirn@trf.or.th
Like: