มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติขึ้น โดยใช้ชื่อโครงการ เรื่อง "นิเวศวิทยาวัฒนธรรม" (Cultural Ecology) ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงขอเชิญนิิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว ได้ตังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.srru.ac.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-041561 และ 044-041587 

Like: