มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญฟังบรรยายทุนการศึกษา Elite Study in Taiwan Project Office (ESIT) วันศุกร์ที่ 20 พย. 58 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Elite Study in Taiwan Project Office (ESIT), Ministry of Education, Taiwan ได้จัดให้มีการบรรยายเรื่องทุนการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยในประเทศใต้หวัน ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คุณ Paige, Min Jhao, Project Manager ของ Elite Study in Taiwan Project Office (ESIT) และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศใต้หวัน ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ 1) Southern Taiwan University of Science of Technology, 2) Tamkang University, 3) Taipei Medical University , 4) Taiwan Education Center, Thailand, 5) National Taipei University of Technology เป็นผู้บรรยาย

นอกจากการรับฟังการบรรยายแล้ว ผู้เข้ารับฟังการบรรยายท่านใดประสงค์จะสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศใต้หวันสามารถขอคำปรึกษาและ/หรือยื่นใบสมัครได้ในวันเดียวกัน โดยท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของ Elite Study in Taiwan Project Office (ESIT) ได้ที่ http://www.esit.org.tw/elite600.php?lang=eng หรือดาวโหลดใบสมัครที่ http://www.esit.org.tw/ สำหรับทุนที่รัฐบาลใต้หวันจัดสรรให้นั้นครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสามารถเลือกเรียนโดยใช้ภาษาจีนหรือใช้ภาษาอังกฤษได้

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา หรือบุคลากรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายและพบปะพูดคุยกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศใต้หวันในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-13.00 น. ทั้งนี้ขอความกรุณาตอบรับการเข้าร่วมรับฟังได้ที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบริหารชั้น 3 โทรศัพท์ 0 7567 3762, 0 7567 3768 โทรสาร 075673766 ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

 

แบบตอบรับ
ลงทะเบียน online 

# รายละเอียดเพิ่มเติม
Like: