สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอให้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ในหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอให้เสนอโครงการวิจัย ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผู้สนใจต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัย และข้อเสนอโครงการต้องมีคุณลักษณะตามแบบ ว.1

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานฯ ได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: