วช.ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี ๒๕๕๘

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี ๒๕๕๘ 
 

             สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี ๒๕๕๘ ช่วงที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙) 

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=1027
 

วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 
       1.1 เรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation 
       1.2 เรียนรู้กระบวนการทำงานระบบ Proposal assessment 
   2) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ 
   - ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งละประมาณ 39 คน 
   - ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยควรจะนำข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2557 ในรูปแบบ digital มาด้วยเพื่อนำเข้าระบบ Ongoing & monitoring และ Research evaluation 
 
ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม 
   ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 (สำหรับนักวิจัย) รับจำนวน 35 คน ลงทะเบียนได้ที่นี่
   ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย) รับจำนวน 35 คน ลงทะเบียนได้ที่นี่
   ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (สำหรับนักวิจัย) รับจำนวน 35 คน ลงทะเบียนได้ที่นี่
   ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย) รับจำนวน 35 คน ลงทะเบียนได้ที่นี่
              สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ดาวน์โหลดเอกสาร

1. กำหนดการ

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: