เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2559

DM9Md0NSat23816.jpg

     ด้วยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีเงื่อนไข/ข้อกำหนดที่สำคัญของทุน ดังนี้

     1. หัวข้อ หรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

     2. เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 30% ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ (โดยสนับสนุนเป็นเงินสด ไม่น้อยกว่า 15% เป็นเงิน 70,000 บาท)

     3. งบที่เสนอขอ โครงการละไม่เกิน 465,000 บาท เป็นงบจาก สกอ. ไม่เกิน 325,000 บาท และภาคเอกชน 140,000 บาท หากโครงการมีความจำเป็นต้องของบประมาณเกินจากวงเงินที่กำหนด ขอให้ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

     4. มีจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการอย่างน้อย 2 สถาบัน

     5. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ผู้รับทุนต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุน

     6. รายละเอียดอื่นๆ ตามข้อกำหนดใน TOR

     ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 15 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word) จำนวน 1 แผ่น มายัง สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 ทาง E-mail : pinya.y@psu.ac.th

         TOR โครงการ

     แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)

Like: