มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 "การจัดการความรุู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ 21 (knowledge and Learning Management for 21st Century Skills Building)" ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ในการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 "การจัดการความรุู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ 21 (knowledge and Learning Management for 21st Century Skills Building)" ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-411-096-11 ต่อ 1642 โทรสาร 055-411-096 ต่อ 1642 E-mail: research.uru@gmail.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uru.ac.th

Like: