สถาบันวิจัยฯ--สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)​ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2559 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2559 ได้อย่างทั่วถึง 

จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.thและ www.nrpms.go.th เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง วช.จึงได้กำหนดจัดการประชุม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย 
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=16

ติดต่อ : 
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย 
โทร. 0-2940-5495, 02561-2445 ต่อ 487 (สสิรี/เจนจิรา)/สมพิศ/สุภาพร) โทรสาร 0-2940-5495
E-mail : graduate.nrct@gmail.com

Like: