สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการรับทุนสนับสนุนการวิจัย (FF และเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2566)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการรับทุนสนับสนุนการวิจัย (FF และเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยและการส่งผลผลิตการวิจัยสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายผลผลิต Objectives and Key Results (OKRs) ซึ่งมีนักวิจัยเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงมากกว่า 150 ท่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

 

Like: