สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566-2570

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2566-2570(ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและให้แนวนโยบายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ร่วมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 ของหน่วยงานและนำเสนอแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาพัฒนางานด้านการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป

Like: