ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย พิจารณาข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานพิจารณาข้อเสนอโครงการ อพ.สธ ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่สงขลา โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีข้อเสนอโครงการเข้าร่วมพิจารณาจำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1.โครงการบำรุงรักษาและพัฒนาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองในพื้นที่ปกปัก

โดย ผศ.อารีย์ เต๊ะหล๊ะ วิทยาลัยรัตภูมิ

2.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยพื้นเมือง

โดย อาจารย์สุพัตรา เพ็งเกลี้ยง วิทยาลัยรัตภูมิ

3.โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแป้งกล้วยและอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยพื้นเมืองภาคใต้

โดย ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์ คณะศิลปะศาสตร์

4.โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดย ผศ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.โครงการพัฒนาภาชนะบรรจุระบบสุญญากาศสำหรับกระบวนการผลิตไซเดอร์จากกล้วย

โดย นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

6.โครงการห้องนิทรรศการการเดินทางของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR)

โดย นายเมธัส เทพไพฑูรย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

7.โครงการการส่งเสริมการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์กล้วยศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงท่าชะม่วง

โดย นายอานนท์ บัวศรี คณะบริหารธุรกิจ

Like: